19.06.2020

Zasady korzystania z siłowni i klubów fitness

Po wielu tygodniach branża fitness w końcu może zacząć wracać do normalności. Choć z licznymi ograniczeniami, można już ćwiczyć na siłowniach. Z uwagi na obostrzenia i zalecenia, niektóre siłownie jeszcze nie zdecydowały się na otwarcie (choć mogą już dzialać od 6 czerwca). Nie łatwo bowiem wprowadzić w szybkim czasie wszystkich zasad bezpieczeństwa w klubie fitness. W dzisiejszym artykule starałem się zebrać wszystkie aktualne wytyczne dotyczące korzystania z siłowni. Myślę, że wpis przyda się zarówno właścicielom takich placówek, jak i osobom ćwiczącym.

Jakie placówki mogą być otwarte?

O ile w maju powstało wiele wątpliwości, które placówki sportowe mogą być czynne, a które jeszcze nie, o tyle obecnie przepisy są dość jasne. Aktualnie wszystkie kluby fitness, siłownie, studia treningu EMS, czy salony odnowy biologicznej mogą być otwarte. Oczywiście wszystkie z nich (jak również te mniejsze personalne studia treningu) muszą spełniać opisane poniżej procedury bezpieczeństwa.

Podział wytycznych

Zasady bezpieczeństwa opiszę, zachowując ich podział ze strony rządowej. Będę starał się odnieść do nich od strony praktycznej i prawnej oraz przedstawić je w sposób czytelny i zrozumiały. Procedury będą dotyczyć:

 1. Zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz trenerom klubu fitness.
 2. Zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z klubu fitness.
 3. Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u personelu klubu.
 4. Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-COV-2 u klienta klubu.

Na końcu wpisu dodatkowo zamieszczę wytyczne wprowadzone przez rozporządzenie Rady Ministrów, które reguluje m.in. sposób odbywania się zajęć na siłowniach, klubach i centrach fitness, a także organizacji obozów sportowych.

Jak dbać o bezpieczeństwo pracowników siłowni?

Przede wszystkim: prewencja. Warto zorganizować spotkanie online z pracownikami i uczulić ich, że jeżeli mają choć najmniejsze podejrzenie/objawy zakażenia, nie powinni stawiać się do pracy. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest konsultacja z lekarzem/sanepidem. Po drugie, jeżeli jest taka możliwość, należy kontyunować pracę zdalną, choć wiadomo, że w klubie fitness nie mamy wiele stanowisk pracy, które mogą działać w taki sposób. Po trzecie, warto przeszkolić pracowników w zakresie procedur, które opisuję w tym artykule.

Część pracodawców, chcąc ustrzec się przed wirusem, decyduje się na mierzenie temperatury pracownikom. Procedura ta budzi zastrzeżenia w kontekście ochrony danych osobowych. Jednakże, zgodnie ze stanowiskiem PUODO, przepisy dot. ochrony danych osobowych nie powinny być przeszkodą w walce z koronawirusem. Uważa się zatem, że pracownicy powinni zgodzić się na badanie temperatury.

W jakie środki ochrony należy wyposażyć pracowników?

Każda osoba pracująca w klubie fitness (bez względu na podstawę zatrudnienia) musi zostać wyposażona w maseczki lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe, a także środki do dezynfekcji rąk.

Jak zorganizować pracę w siłowni?

Jeżeli to możliwe, personel siłowni powinien zachować od siebie odstęp 1,5 m – 2 m. W przypadku, gdy nie można tego osiągnąć, pracownicy muszą stosować środki ochrony osobistej (rękawiczki, żele antybakteryjne). Warto zorganizować pracę w taki sposób, aby osoby z jednej zmiany, nie miały styczności z osobami z drugiej. W chwili obecnej należy całkowicie zredukować wszelkie fizyczne spotkania i narady zespołu klubu fitness. Ponadto, ograniczając kontakt pracowników między sobą, warto rozważyć czasowe zamknięcie przestrzeni wspólnych (kuchnia, pokój trenerów), wprowadzić różne godziny przerw i wyeleminować wspólne spożywanie posiłków.

Szczególnie należy zadbać o pracowników najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje wirusa, tj. osób powyżej 60 r.ż. Takie osoby powinny zostać przenisione na stanowiska, w których kontakt z klientem jest maksymalnie ograniczony.

Wytyczne dla pracowników

 1. Jednym z najważniejszych środków ochrony przed koronawirusem, jest częste mycie rąk. Dlatego też, pracownicy od razu po przyjściu do pracy, powinni w pierwszej kolejności dokładnie je umyć (warto rozwiesić w zakładzie pracy plakaty pokazujące, jak dokładnie myć dłonie). Ręce powinni myć dodatkowo każdorazowo po:
  – przed i po pracy z klientem,
  – po dotykaniu kart/banknotów,
  – przed i po posiłku,
  – przed wejściem do pokoju personelu.
 2. Pracownicy powinni zakrywać nos i usta oraz nosić rękawiczki – jeżeli to możliwe.
 3. Zachowanie odległości 2 metry.
 4. Dezynfekcja powierzchni, przy których się pracuje (biurko, komputer itp.).

Należy pamiętać, że noszenie rękawiczek nie zwalnia z obowiązku mycia rąk.

Zasady korzystania z siłowni i klubów fitness

Zalecenia dla klientów siłowni

Warto stworzyć odpowiedni regulamin, w którym umieści się procedury bezpieczeństwa dla klientów. Następnie przedstawić każdej osobie wchodzącej na siłownię jego treść do zapoznania się. Dodatkowo taki regulamin można rozesłać klientom mailowo. W tym dokumencie należy poruszyć następujące kwestie:

 1. maksymalna dopuszczalna liczba osób na siłowni (aktualnie 1 osoba na 7 m2),
 2. czas przerwy technicznej w ciągu dnia na dezynfekcję urządzeń,
 3. standardowe procedury bezpieczeństwa (tak jak w przypadku pracowników: mycie rąk, zakrywanie nos/ust przy kichaniu, nie zbliżanie się do innych osób na siłowni itp. – oczywiście ćwiczący nie muszą nosić maseczek),
 4. zalecenia dla osób powyżej 60 r.ż., aby korzystali z siłowni, gdy natężenie ruchu jest małe,
 5. obowiązek dezynfekcji urządzenia, z którego się korzystało,
 6. możliwość przebywania tylko 1 osoby przy recepcji jednocześnie,
 7. informacje o możliwym wyproszeniu klienta z klubu, jeżeli nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa.

Ponadto każdy klub fitness powinien:

 • umieścić grafikę dot. zasad bezpieczeństwa (zachowania odległości, mycia rąk itp.),
 • rozstawić sprzęty w odległości minimum 1,5 metra od siebie, a gdy są one przytwierdzone do ściany i nie pozwalają zachować takiej odległości wyłączenie sprzętów z użycia lub nieużywanie ich łącznie z sąsiadującymi urządzeniami (nadzór powinni tu sprawować pracownicy siłowni),
 • wietrzyć sale do ćwiczeń i regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne,
 • umieścić dozowniki z płynem do dezynfekcji przy wejściu, recepcji, wyjściu z toalety oraz każdej sali do ćwiczeń,
 • uniemożliwić korzystanie z suszarek nadmuchowych do rąk.

Pracownicy klubu fitness mogą również przeprowadzać krótką ankietę z klientem oraz zmierzyć mu temperaturę przed rozpoczęciem ćwiczeń.

Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem przez trenera/pracownika

Jeżeli ktoś z personelu klubu podejrzewa u siebie koronawirusa, nie powinien przychodzić do pracy. Jednakże w sytuacji, gdy objawy zakażenia pojawią się w trakcie wykonywania pracy, należy:

 1. odsunąć go od pracy,
 2. odesłać do domu transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) – na transport powinien czekać w jednym, odizolowanym miejscu,
 3. wstrzymać przyjmowanie klientów (zamknąć klub),
 4. powiadomić odpowiednią jednostkę sanepidu,
 5. następnie ustalić miejsca, w których przebywał pracownik,
 6. zrobić rutynowe sprzątanie, dokonać dezynfekcji wszelkich powierzchni.

Podejrzenie zakażenia u klienta

Oczywiście w tym przypadku również prewencja jest niezwykle ważna. Należy uczulić klientów (np. poprzez ww. regulamin oraz komunikaty pesronelu), że nie można korzystać z siłowni, jeżeli:

 • zauważy się u siebie jakiekolwiek objawy Sars-Cov-2,
 • jest się objętym kwarantanną lub izolacją domową,
 • miało się w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na koronawirusa.

Jeżeli chodzi o procedury bezpieczeństwa w przypadku podejrzenia zakażenia u klienta, to są one podobne do tych w przypadku pracownika. Należy dodatkowo ustalić, w jakich miejscach siłowni był klient oraz jakich urzadzeń używał. Ponadto warto zrobić listę pracowników, z którymi miał kontakt.

Dodatkowe wytyczne – rozporządzenie Rady Ministrów

Poniższe zalecania dotyczą klubów fitness, siłowni i centrów fitness, które orgniazują zajęcia/wydarzenia sportowe.

Pdmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

 • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających (punkt ten nie dotyczy zajęć na siłowni),
 • zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
Dodatkowo osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa znajdują się na stronach rządowych:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap—pytania-i-odpowiedzi

https://www.gov.pl/attachment/10165dca-91d9-4076-8f80-455a7f0a2192