14.11.2018

Umowa leasingu sprzętu treningowego – co powinna regulować?

Umowa leasingu sprzętu treningowego – podstawy

Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach tej umowy jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca, firma leasingowa) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy, nabytej od innego podmiotu, na określony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Rodzaje leasingu

W praktyce wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje leasingu:

  • operacyjny (wybierany najczęściej) – w tym wypadku przedmiot leasingu (sprzęt treningowy) pozostaje własnością firmy leasingowej. Korzystający (klub fitness) może w kosztach uzyskania przychodu uwzględnić płacone co miesiąc raty leasingowe. Zaś po zakończeniu umowy leasingu istnieje możliwość wykupu sprzętu na własność,
  • finansowy – w tym przypadku przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych korzystającego. Do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorca może zaliczyć tylko część odsetkową rat leasingowych. Może on jednak dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które stają się kosztem. Po zakończeniu umowy sprzęt treningowy staje się własnością siłowni.

Umowa leasingu sprzętu treningowego – elementy konieczne

W umowie leasingu sprzętu treningowego w pierwszej kolejności powinny się znaleźć takie elementy jak dokładne dane stron, data, adresy, dokładne oznaczenie przedmiotu umowy, termin dostawy itp. Z uwagi na to, że są to informacje wymagane w każdej umowie nie będę tego szczegółowo rozwijał. Tym bardziej, że najczęściej firmy leasingowe mają przygotowane wzory takich umów. Z pewnością nie ma tam błędów w tak podstawowym zakresie.

Jeżeli chodzi o elementy właściwe tylko dla umowy leasingu, należy wspomnieć o zamieszczeniu następujących regulacji wyznaczających istotę umowy leasingu:

  • zobowiązanie się finansującego do nabycia określonej rzeczy od oznaczonej osoby (firmy), na warunkach określonych w umowie;
  • obowiązek finansującego do oddania rzeczy korzystającemu na czas oznaczony;
  • zobowiązanie się korzystającego do zapłacenia finansującemu wynagrodzenia w ustalonych ratach.

Następnie należy uregulować kwestię opłaty wstępnej (tzw. czynsz inicjalny). Najczęściej wynosi ona 10 % wartości netto zamówienia. Należy sprawdzić czy jest wskazana kwota netto, czy brutto, bowiem opłata wstępna oraz raty leasingowe są opodatkowane podatkiem VAT.

Kolejnym koniecznym elementem umowy leasingu sprzętu treningowego jest czas trwania umowy. Jak już wspomniałem, taką umowę zawsze zawieramy na czas oznaczony. W przypadku leasingu operacyjnego okres ten musi być dłuższy niż 40% czasu amortyzacji danego środka trwałego wskazanego w ustawie, natomiast umowa leasingu finansowego musi być zawarta na więcej niż 12 miesięcy.

W umowie należy również zwrócić uwagę na najważniejsze, czyli wysokość rat leasingowych, a także ich liczbę. Należy pamiętać o tym, że raty leasingowe są oprocentowane. W tym kontekście możemy wyróżnić oprocentowanie stałe (rata przez cały czas trwania umowy jest taka sama), albo oprocentowanie zmienne (najczęściej w zależności od zmian wskaźników WIBOR 1M albo 3M). W pierwszej chwili można stwierdzić, że korzystniejsze jest oprocentowanie stałe. Firmy leasingowe jednak często dają gorsze warunki przy wyborze tego rodzaju naliczania odsetek. Aby zabezpieczyć swoje interesy w najlepszy sposób, należy zwrócić uwagę, czy w umowie bądź OWUL (Ogólne Warunki Umowy Leasingu) jest regulacja, która przewiduje nie tylko podwyższenie raty, ale również jej obniżenie w przypadku zmian wskaźników WIBOR.

Zabezpieczenie rat leasingowych następuje najczęściej przy pomocy wystawienia przez korzystającego weksla in blanco. W celu zabezpieczenia spłaty zobowiązania w umowie stosuje się również niejednokrotnie postanowienie, w którym leasingodawca wyraża zgodę na przeniesienie zobowiązania (płatności) na inny podmiot w przypadku niewypłacalności leasingobiorcy.

Kwestia ubezpieczenia sprzętu treningowego to kolejna, niezwykle ważna kwestia. Najczęściej, w przypadku leasingu operacyjnego, gdy sprzęt pozostaje jako środek trwały leasingodawcy, to firma leasingowa ubezpiecza go w ramach swojej działalności. Korzystający jednak ma zazwyczaj obowiązek zwrócić koszty ubezpieczenia. W tym miejscu należy sprawdzić zakres ubezpieczenia i przeczytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Umowa leasingu sprzętu treningowego

W umowie leasingu sprzętu treningowego należy uregulować również kwestię odpowiedzialności za pogorszenie się stanu przedmiotu leasingu. Najczęściej leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie, czy pogorszenie się rzeczy, z wyjątkiem następstw wynikających z prawidłowego używania sprzętu. Ponadto jest on przeważnie zobowiązany do dokonywania napraw i eksploatacji sprzętu. Uregulować należy jeszcze kwestię ewentualnych udoskonaleń (usprawnień) sprzętu, których może dokonać korzystający. W tym zakresie należy wskazać, czy należy mu się za to wynagrodzenie (rekompensata), czy nie. Pozostając w tej tematyce, warto w umowie leasingu sprzętu treningowego zawrzeć również postanowienia regulujące odpowiedzialność finansującego za wady rzeczy. Może to nastąpić. albo w formie dostarczenia rzeczy wolnych od wad, albo naprawy wadliwego sprzętu.

W przypadku leasingu operacyjnego należy zwrócić uwagę na możliwość wykupu sprzętu. Jest ona możliwa po zakończeniu umowy leasingu i jest zależna od uiszczenia odpowiedniej opłaty, wskazanej w umowie. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, czy „całkowity koszt leasingu” już zawiera cenę wykupu, czy należy ją opłacić oddzielnie.

Obowiązkową lekturą przed zawarciem umowy leasingu sprzętu treningowego jest również, wspomniany już dokument – OWUL. W tym obszernym dokumencie są najczęściej uregulowane wszystkie najdrobniejsze szczegóły, które mogą mieć wpływ na naszą sytuację na późniejszym etapie stosowania umowy.

Wypowiedzenie umowy leasingu sprzętu treningowego najczęściej sprowadza się do przyznania firmie leasingowej możliwości wypowiedzenia umowy w przypadku opóźnienia się z płatnościami. Zgodnie jednak z Kodeksem Cywilnym może to zrobić dopiero po pisemnym wezwaniu leasingobiorcy do uregulowania zaległości. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę jak uregulowana jest kwestia płatności pozostałych rat, jeżeli faktycznie umowa zostanie wypowiedziana skutecznie przez leasingodawcę.

Do umowy leasingu sprzętu treningowego często dołączany jest protokół zdawczo-odbiorczy. Jest to bardzo cenne zabezpieczenie interesów obu stron. Należy pamiętać, aby sporządzać i podpisywać go dopiero po dostarczeniu sprzętu. W praktyce bowiem zdarza się, że jest on podpisany podczas zawierania umowy, a następnie dostarczony sprzęt jest niezgodny z tym wpisanym do protokołu zdawczo-odbiorczego.

Firmy leasingowe stosują także tabele prowizji i opłat jako załączniki do umowy leasingu sprzętu treningowego. Warto poświęcić trochę czasu i również ten dokument dokładnie przeczytać. Mogą znajdować się tam informacje o oprocentowaniu rat leasingowych, ew. karach umownych za zniszczenie sprzętu, czy wysokość kosztów ubezpieczenia sprzętu.

Umowa leasingu sprzętu treningowego – podsumowanie

Umowa leasingu niejednokrotnie może być bardzo długa i skomplikowana. Niemniej jednak jej dokładna lektura pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji na późniejszym etapie. Z uwagi na częste stosowanie leasingu jako formy finansowania, stwierdzić należy, że jej to jedna z ważniejszych umów z punktu widzenia przedsiębiorcy. Na rynku jest obecnie duża konkurencja firm leasingowych, dlatego możemy dowolnie „przebierać” w ofertach i dopasowywać je do swoich potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *