21.04.2020

Tarcza Antykryzysowa – rozwiązania dla branży fitness

Niedawno pisałem na blogu o tym, jak koronawirus wpływa na branżę fitness. W artykule tym wspomniałem o tarczy antykryzysowej, czyli ustawie mającej wspomóc przedsiębiorców w dobie pandemii. Obecnie znamy już jej treść, wraz z dużą nowelizacją zwaną Tarcza Antykryzysowa 2.0. Z tego powodu chciałbym wskazać kilka mechanizmów prawnych, które mogą być pomocne dla branży fitness. Postaram się wybrać najistotniejsze rozwiązania. Takie, które w największym stopniu mogą pomóc siłowniom i klubom fitness, a także trenerom personalnym w trakcie pandemii koronawirusa.

 Wsparcie od Agencji Rozwoju Przemysłu

Ustawa wprowadziła możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę, którego działalność jest zagrożona wskutek koronawirusa o:

 • pożyczkę,
 • gwarancję,
 • poręczenie

od Agencji Rozwodu Przemysłu. Instrumenty te mają na celu utrzymanie płynności finansowej firmy. Wsparcie od ARP jest zwrotne.

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników (zarówno na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, jak i np. umowy o świadczenie usług) mogą starać się o dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracownicznych w wysokości 50% wynagrodzenia za pracę po zmniejszenieniu wymiaru czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dofinansowanie można otrzymać na okres 3 miesięcy.

Warunki otrzymania dofinansowania:

 1. spadek obrotów:
  • spadek obrotów o 15% jako stosunek obrotów 2 dowolnych miesięcy z obecnego roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych miesięcy z roku poprzedniego; lub
  • spadek obrotów o 25% jako stosunek obrotów 1 miesiąca z 2020 roku (dowolnie wybranego) w porównaniu do miesiąca poprzedniego;
 2. brak zaległości podatkowych, ZUS itp;
 3. przedsiębiorca nie wykazuje przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 4. należy również:
  • obniżyć wymiar etatu pracownika nie więcej niż o 20%, maksymalnie do 1/2 etatu; przy czym wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne, albo
  • wprowadzić przestój ekonomiczny;

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przez starostę

W tym przypadku na pomoc mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na podstawie jakiejkolwiek umowy. W zależności od wysokości spadku obrotów, przysługuje inna wysokość dofinansowania:

 1. Przy spadku obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie wynosi 50% wynagrodzenia, nie może jednak wynosić więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 2. Spadek 50% – dofinansowanie 70%, ale nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia,
 3. Przy spadku obrotów o 80% – dofinansowanie w wysokości 90%, nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia.

Warunkiem otrzymania pomocy jest utrzymanie takiego samego stanu zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz po nim przez okres równy dofinansowaniu.

Zarówno przy dopłatach do pensji pracowników z FGŚP oraz od starosty, dofinansowanie obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Dofinansowanie od starosty dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

Ta forma pomocy może okazać się pomocna np. dla trenerów personalnych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. O dofinansowanie od starosty mogą bowiem ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

W przypadku spadku obrotów można uzyskać dofinansowanie. Wysokość jest określona identycznie jak w poprzednim przypadku (przy dofinansowaniach pensji przez starostę), tj.:

 • spadek 30% – dofinansowanie wynoszące 50% minimalnego wynagrodzenia;
 • 50% – 70% minimalnego wynagrodzenia;
 • 80% – 90% minimalnego wynagrodzenia.

Pomoc można otrzymać na 3 miesiące, a warunkiem braku konieczności zwrotu dofinansowania jest prowadzenie działalności przez okres, za który wypłacane jest dofinansowanie, a następnie przez okres równy temu okresowi.

Świadczenie postojowe

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób działających m.in. na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o świadczenie usług przewidziane jest tzw. świadczenie postojowe. Wynosi 80% kwoty minmalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2080 zł i może być wypłacane przez maksymalnie 3 miesiące.

Warunki otrzymania świadczenia postojowego:

 1. brak podlegania pod ubezpieczenia społeczne z innego tytułu niż wymienione wyżej;
 2. przestój w prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. rozpoczęcie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i:
  • w przypadku jej zawieszenia, przychód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie był wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
  • jeżeli działalność nie została zawieszona – przychód spadł o 15% z porównaniem z miesiącem poprzednim.

Analogiczne warunki stosuje się do umowy zlecenia, czyli: umowa zawarta przed 1 lutego, nastąpił przestój w świadczeniu usług, a przychód nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał.

Pożyczka na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorcy

Pożyczkę od starosty może otrzymać mikroprzedsiębiorca (zarówno zatrudniający pracowników, jak i nie). Jej wysokość to maksymalnie 5000 zł. Oprocentowanie stałe 0,05 stopy redyskontowej weksli w skali roku. Okres spłaty to maksymalnie 12 miesięcy, przy czym okres spłaty zaczyna się 3 miesiące po udzieleniu pożyczki. Jeżeli mikroprzedsiębiorca nie zamknie działalności przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki, pożyczka zostanie umorzona wraz z odsetkami.

Ulgi związane ze składkami ZUS

Całkowite lub częsciowe zwolnienie ze składek ZUS (w tym również składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych) za okres 01.03.2020 – 31.05.2020 r. przysługuje:

 • pracodawcom zatrudniającym do 49 pracowników, którzy zgłosili się jako płatnik składek przed 1.02.2020 r. (zwolnienie obejmuje 50% składek),
 • osobie prowadzącej działalność gospodarczą, opłacającej składki tylko za siebie, jeżeli prowadziła działalność przed 1 lutego, a przychód miesięczny nie przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia (tj. 15 681 zł) – zwolnienie obejmuje 100% wysokości składek.

Inni przedsiębiorcy, nie spełniający powyższych warunków, mogą starać się o odroczenie lub rozłożenie na raty składek na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowo, Tarcza 2.0 wprowadziła zmianę, która pozwala na zwrot wpłaconych składek za marzec, podmiotom, które są obecnie zwolnione z ich opłacania. Dotyczy to głównie płatników zatrudniających od 10 do 49 ubezpieczonych.

Umowy najmu lokalu – przedłużenie terminu ich obowiązywania

Dla klubów fitness oraz siłowni istotne mogą być również zmiany w związku z umowami najmu. Ustawa wprowadziła następujące ograniczenia:

 • jeśli termin obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed 31.03.2020 r. upływa po tym dniu a przed dniem 30.06.2020 roku umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30.06.2020 r. (przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez najemcę);
 • do dnia 30.06.2020 r. niedopuszczalne jest wypowiedzenie najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu;

Tarcza Antykryzysowa – rozwiązania dla branży fitness – podsumowanie

Na dzień dzisiejszy to wszystkie mechanizmy wprowadzone przez rząd, które moim zdaniem mogą wspomóc branżę fitness. Domyślam się, że w przyszłości pojawią się kolejne nowelizacje Tarczy, które być może również będzie można zastosować do branży fitness. Obecne rozwiązania mogą bowiem okazać się niewystarczające dla dużych sieci klubów fitness.